خبرتیا | Announcement ا اطلاعیه

11/06/2021

پاملرنه : د ا.ج سفارت په فرانسه کی،خپل ټولو مراجعینو ته په ډیر درناوی خبر ورکوی چه د افغانی بڼۍ (هویت) د تثبیتولو لپاره، باید لاندی اسنادونه د ځانه سره ولری:

  1.  انګلیسی ژباړه شوی تذکره چه د ا.ا.ج دولت د بهرنیو چارو وزارت په ډیټابیس کی ثبت شوی وی
  2. دری یا پښتو تذکره چه په فرانسه کی د ا.ا.ج دولت له سفارت څخه اخیستل شوی

د یادونی وړ دی چه د جوزا د میاشتي له څلورویشتمی نیټی څخه وروسته (24/3/1400) پرته له نوموړو سندونو , د افغانی بڼی (هویت) د تثبیت، غوښتونکو ته هیچ ډول سند (د ملیت د تصدیق پاڼه یا د زیږیدنې دتصدیق پاڼه) په فرانسه کی د افغانستان د ا.ج. سفارت، د قونسلی چارو له خوا نه‌ورکول کیږی.گرانه مراجعین ده خبر وی.

دتذکری د اخیستو لپاره لاندی ویب‌سایته مراجعه وکری:

www.amb-afg.fr/public/fr/carte-didentite

---

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود، که برای ثبیت هویت داشتن اسناد ذیل ضروری می‌باشد :

  1. تذکرۀ که به انگلیسی ترجمه شده و در دیتابیس وزارت امور خارجه ج.ا.ا. ثبت باشد
  2. تذکرۀ که از جانب سفارت صادر گردیده باشد

قابل ذکر است که از دوشنبه، مؤرخ 24 جوزا 1400به بعد، بدون داشتن تذکره های فوق، هیچ سندی مبنی بر ثبیت هویت متقاضیان در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا. در فرانسه، توزیع نمی‌گردد؛ مراجعین محترم مطلع باشند.

برای درخواست تذکره به ویب سایت ذیل مراجعه نمایید :

www.amb-afg.fr/public/fr/carte-didentite