کارکنان دیپلماتیک

...
دکتر محمد همایون عزیزی
سفیر
...
خانم پروانه پیکان
مشاورسفیر
...
خانم ماریا محسنی
مشاور
...
قوماندان مصطفی نیکزاد
معاون دفاعی دفاع
...
آقای عبدالله ارساری
دبیر اول
...
خانم نرمین عفت سروری
دبیر دوم
...
میرویس شهزاد
دبیر سوم