ډیپلوماتیک کارمندان

...
ډاکټر محمد همایون عزیزي
سفیر
...
میرمن پروانه پیکان
مشاور سفیر
...
میرمن ماریه محسني
مشاور
...
قوماندان مصطفی نیکزاد
د دفاع مرستیال ضمیمه
...
ښاغلی عبدالله ارساری
لومړی منشي
...
میرمن نرمین عفت سروری
دوهم منشي
...
ښاغلی میرویس شهزاد
دریم منشي