پخواني سفیران

 • محمود طرزي

  Anciens ambassadeur
 • جنرال محمد نادر شاه

  Anciens ambassadeur
 • جنرال غلام نبي خان چرخي

  Anciens ambassadeur
 • حبیب الله خان طرزي

  Anciens ambassadeur
 • احمدعلی خان

  Anciens ambassadeur
 • شاه ولي خان غازي

  Anciens ambassadeur
 • جنرال محمد داوود خان

  Anciens ambassadeur
 • جنرال محمد عمر خان

  Anciens ambassadeur
 • غلام محمد شیرزاد

  Anciens ambassadeur
 • غلام یحیی طرزی

  Anciens ambassadeur
 • جنرال اسدالله خان سیرج

  Anciens ambassadeur
 • زلمی محمود غازی

  Anciens ambassadeur
 • ډاکټر روان فرهادي

  Anciens ambassadeur
 • محمد اکرم خان

  Anciens ambassadeur
 • محمد سلیم مسعودی

  Anciens ambassadeur
 • ډاکټر زلمی حقاني

  Anciens ambassadeur
 • ډاکټر اسد عمر

  Anciens ambassadeur
 • عمر صمد

  Anciens ambassadeur
 • ډاکټر اسد عمر

  Anciens ambassadeur