عدم مسؤلیت جرمی

عدم مسئولیت جرمی                                                                    فورم درخواست عدم مسئولیت جرمی


تصدیق عدم مسئولیت جرمی از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا صرفاً پس از تصدیق عدم مسئولیت جرمی فرد متقاضی از جانب ارگان های مربوطه در داخل افغانستان صادر می گردد. لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس، تمامی موارد ذکر شده در این رهنمود را مطالعه نمایید

شرایط درخواست تصدیق عدم مسئولیت جرمی

حضور شخص متقاضی جهت انگشت نگاری در وقت ملاقات تعیین شده (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید)
خانه پُری کامل فورم های درخواست عدم مسئولیت جرمی
ضمیمه نمودنِ فوتوکاپی اصل و ترجمۀ تذکره تابعیت تصدیق شده
ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé)
ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت (ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس شخص متقاضی متقاضی در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد)
ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر)

ضمیمه نمودنِ یک عدد پاکت برگشت (برای ارسال تصدیق عدم مسئولیت جرمی از این نمایندگی به آدرس متقاضی)
برای دریافت معلومات بیشتر لطفاً بخش های ذیل را مطالعه نمایید

 

درخواست عدم مسئولیت جرمی از جانب سفارت ج.ا.ا در پاریس به مراجع مربوطه در افغانستان مکتوب می گردد، بناءً از زمان دریافت درخواست توسط این نمایندگی الی صدور نهایی سند تصدیق عدم مسئولیت جرمی از جانب این نمایندگی مدت 6 الی 10 هفته پیش بینی می گردد
در صورتیکه شخص متقاضی قبلاً تصدیق عدم مسئولیت جرمی از مراجع مربوطه در افغانستان دریافت نموده و سند مذکور در ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ثبت و تصدیق گردیده باشد، تصدیق عدم مسئولیت جرمی از جانب این نمایندگی طی 2 الی 6 روز کاری صادر می گردد
زبان سند
این سند به زبان فرانسوی ترتیب و صادر می گردد

مدت اعتبار

مدت اعتبار این سند حداکثر 3 ماه بوده و بهیچ وجه بدون طی مراحل مجددِ درخواست، قابل تمدید نمی باشد

 

Pour prendre un rendez-vous cliquez ici