کارکنان دیپلماتیک

...
دکتر محمد همایون عزیزی
سفیر
...
خانم ماریا اختری
مشاور
...
خانم نرمین عفت سروری
دبیر دوم